KVK Bilgilendirme

Sayın İlgili,

Koşuyolu Mah., Koşuyolu Cad., No:88 – 90, 34718, Kadıköy / İSTANBUL adresine mukim Gano Excel Marketing Private İthalat Ve Pazarlama Limited Şirketi (“Gano Excel” veya “Şirket”);

Gerçekleştireceği üyelik (müşteri) oluşturma ve sürece ilişkin destek faaliyetleri kapsamında bilgilerini Şirketimiz ile paylaşanların kimlik bilgilerini (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti, milliyeti vb.); iletişim bilgilerini (cep telefonu numarası, e-posta adresi vb.); finans bilgilerini (banka hesap bilgileri, IBAN bilgisi, kredi kartı bilgisi vb.); özel nitelikli kişisel verilerini (sağlık durumu, adli sicil kaydı vb. bilgileri); mesleki verilerini (çalışılan kurum, unvan, departman, imza vb.); aile bireyleri ve yakın bilgilerini (eş – çocuk bilgisi, sponsor bilgisi); görsel ve işitsel verilerini (fotoğraf, ses kaydı); web sitesi ziyareti verilerini (üyelik girişi, başvuru formu, teklif bilgileri):

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliği,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,
 • Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması,
 • Faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanan ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına özgü öneri ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması,
 • Şirketin sözleşmesel yükümlülükleri kapsamında işlemiş olduğu kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması; denetim ve etik faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • Üyeliğin oluşturulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve feshi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni ürün, hizmet, içerikler hakkında E-posta veya SMS kanallarıyla bilgilendirme, katalog, yayın veya bülten göndermek

amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır.

Kişisel verileriniz, hiçbir şekilde yukarıda öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacak olup işbu üyelik (müşteri) programı kapsamında yürütülmesi planlanan ticari elektronik ileti gönderimi konusunda vermiş olduğunuz açık rıza olumlu irade beyanınızı gelen iletilerdeki abonelikten çıkış yönlendirmelerini takip ederek veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca usulüne uygun bir başvuru yöntemiyle her zaman geri alabilirsiniz. Ancak bu rızanızı geri çekmeniz halinde üyelik platformumuzdan tam anlamıyla beklenen ve hedeflenen verimin ve faydanın alınamayabileceğini de hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; gerekmesi halinde bu amaçlar ile sınırlı olarak ilişkilendirilebilecek kişiler ile (işbirliği içerisinde olunan ajanslarla, web sitesi destek hizmeti alınan firmalarla ve gerekli yazılı /görsel / sosyal medya organları ile) ve de yasal zorunluluklarımız dolayısıyla talep gelmesi halinde yargı mercileri, kolluk birimleri ve kuruluş kanunları gereği bilgi edinmeye yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Elektronik ticari ileti gönderimi konusunda harici bir servis sağlayıcı hizmeti almamız durumunda; servis sağlayıcıların ve onların hizmetlerini yürütürken kullandıkları teknik uygulama ve cihazların serverlarının yurt dışında olabilme ihtimaline karşın kişisel verilerin korunması ve güvenliği açısından kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Taahhütnameleri” ile birlikte aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve bu Kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil mevzuatların ilgili maddeleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca “İlgili kişinin açık rızasına başvurulması” ve rıza şartına bağlı olmayan kişisel verileriniz için yine aynı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan c, ç, e ve f bentleri uyarınca; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından şirketimizin uygun gördüğü veri imha yöntemi uyarınca silinecek; yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

İlgili kişi, Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. İlgili Kişiler, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda bulanabilirler

Gano Excel Marketing Private İthalat Ve Pazarlama Limited Şirketi / Mersis No: 0389068085900017 / İletişim linki: www.ganoexcel.com.tr / Adres: Koşuyolu Mah., Koşuyolu Cad., No:88 – 90, 34718, Kadıköy / İSTANBUL.